مدیر مرکز داده اینترنتی

مهندس علیرضا غزازانی

زندگینامه