شهاب الدین ترنجیان
مدیر عامل هوشمند تبیان

شهاب الدین ترنجیان

زندگینامه