مدیر توسعه کسب و کار و ارتقاء سازمانی

طاهره بیگلر

زندگینامه