طاهره بیگلر
سرپرست توسعه کسب و کار و ارتقاء سازمانی

طاهره بیگلر

زندگینامه