مدیران هوشمند
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس حسین خوش رفتار منفرد

زندگینامه