توییتر از پرداخت هزینه‌ های سرویس ابری گوگل، خودداری می کند. آیا عملکرد این شبکه اجتماعی مختل می‌شود؟ توییتر از پرداخت هزینه سرویس‌ ابری گوگل خود، خودداری کرده و...