مناقصات

برگزاری مجدد مناقصه استعلام تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی دیزل ژنراتور مرکز داده تبیان

با توجه به عدم تناسب هیچ یک از پیشنهادات در مناقصه قبل با لنتظارات شرکت هوشمند تبیان، این شرکت در نظر دارد، موضوع تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور در مرکز داده تبیان، را به صورت مجدد مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند پس از ارسال معرفی‌نامه به آدرس ایمیل tender@tebyansmart.com، اسناد جدید مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات، پیشنهاد خود را تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ به دبیرخانه شرکت ارسال نمایند. داوطلبان می‌توانند به منظور طرح هرگونه سوال با شماره تلفن ۸۱۲۰۲۱۱۸ تماس حاصل فرمایند.

استعلام تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی دیزل ژنراتور مرکز داده تبیان

شرکت ارتباطات هوشمند تبیان درنظر دارد، موضوع تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور در مرکز داده تبیان، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند پس از ارسال معرفی نامه به آدرس ایمیل tender@tebyansmart.com، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات، پیشنهاد خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به دبیرخانه شرکت ارسال نمایند. داوطلبان می توانند به منظور طرح هرگونه سوال با شماره تلفن ۸۱۲۰۲۱۱۸ تماس حاصل فرمایند.

استعلام عام پروژه راه اندازی خدمات ابری

شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عام یک مرحله‌ای نسبت به اجرای پروژه راه‌اندازی خدمات ابری براساس اسناد پیوست آگهی از داوطلبان واجد شرایط، اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می‏توانند از روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تا روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ پس از ارسال معرفی‌نامه، به آدرس ایمیل tender@tebyansmart.com، اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات، پیشنهاد خود را در داخل پاکات سربسته و ممهور به مهر شرکت، حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ به دبیرخانه شرکت هوشمند تبیان ارسال نمایند. داوطلبان می‌توانند به منظور طرح هرگونه سؤال با شماره تلفن ۸۱۲۰۲۱۱۸ تماس حاصل فرمایند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است