خدمات امنیتی

این خدمت، عبارت است از رصد وضعیت جاری همچون زیرساخت شبکه و امنیت ، وضعیت سرویس های تحت مدیریت مشتریان و کنترل رفتار قابل رصد مشتریان (سرویس دهنده های متعلق به آنان و نیز سرویس های تحت مدیریت شان).

ویژگیها:

  • ارائه راهکار از سوی کارشناسان مرکز داده برای مقابله با تهاجم ها و رفع مشکلات
  • پیکربندی تجهیزات مرتبط با حوزه امنیت
  • مشاوره و مستحکم سازی در حوزه های مرتبط با امنیت در سطح سیستم عامل و سرویس ها
  • تجهیزات امنیتی برای بهینه سازی زیرساخت متعلق به مشتری های مرکز داده در داخل سایت این مرکز و دیگر مراکز متعلق به مشتری
  • ارائه سرویس VPN به صورت Site-to-Site

خدمات دیواره آتش  نیز به عنوان یکی از اشکال خدمات امنیتی در قالبهای زیر ارائه می شود:

  • دیواره آتش عمومی:

این خدمت بر اساس نیاز مشتریان به آنها ارائه میشود.

  • دیواره آتش اختصاصی: 

در این حالت، دیواره آتش در بستر اشتراکی زیرساخت مرکز داده به صورت اختصاصی به مشتری ارائه میشود و مشتریان قادر به مدیریت دیواره آتش اختصاصی خود خواهند بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است